Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek – Sobota
9:00 – 21:00

PKO Bank Polski
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

KFC
Poniedziałek – Niedziela
9:00 – 22:00

Niedziele niehandlowe
Centrum handlowe – nieczynne
Multikino – wg repertuaru
KFC 9:00 – 22:00
Lodomania 12:00 – 19:00

Kontakt

Focus Park

ul. Bolesława Chrobrego 1
44-200 Rybnik
tel.: 32 755 55 00
e-mail: rybnik@apsysgroup.pl

BREEAM to wiodący na świecie system certyfikacji wielokryterialnej budynków. Dowodzi, że zastosowane rozwiązania budowlane i standardy materiałowe są zrównoważone i przyjazne dla środowiska. Dodatkowo, ocenia on jak bardzo komfortowy jest budynek dla swoich użytkowników. Obecnie BREEAM to jeden z najważniejszych na świecie elementów wyznaczających standardy w projektowaniu zrównoważonym i ekologicznym budownictwie.

Cen­trum han­dlo­we Focus Park pro­wa­dzi sze­ro­ko za­kro­jo­ne dzia­ła­nia pro­eko­lo­gicz­ne:

 • 2016 i 2017 – wymieniono nie­­mal wszy­st­kie nie ekologiczne źró­­dła świa­­tła i za­­stą­­pio­­no je LED-o­­wy­­mi. Obec­nie sta­­no­­wią one 90% ca­­łe­­go oświe­­tle­­nia centrum
 • 2019 – wy­­mie­­nio­no wy­­ek­s­plo­­a­to­­wa­­ne opra­wy oświe­­tle­­nio­­we na 3 po­­zio­­mie pa­r­ki­n­gu, za­­stą­­pio­no je no­­wy­­mi o je­sz­cze wię­k­szej spra­w­no­­­ści
 • 2018 – prze­­pro­­wa­­dzo­­no mo­­dy­­fi­­ka­­cję sy­s­te­­mu za­­o­pa­­trze­­nia obie­k­tu w wo­­dę uży­t­ko­­wą, co po­­zwo­­li­­ło w ro­­ku 2018 zmnie­j­szyć jej zu­­ży­­cie o 15%
 • 2018 – prze­­pro­­wa­­dzo­­no mo­­dy­­fi­­ka­­cję sy­s­te­­mu za­­o­pa­­trze­­nia obie­k­tu w cie­­pło te­ch­no­­lo­­gi­cz­ne, co po­­zwo­­li­­ło w ro­­ku 2018 zmnie­j­szyć jej zu­­ży­­cie o 23%
 • 2019 – centrum Focus Park otrzy­­ma­­ło Ce­r­ty­­fi­­kat BREEAM In-Use z wy­­ni­­kiem Exce­l­lent. Ozna­­cza to, że bu­­dy­­nek jest efe­k­ty­w­ny ene­r­ge­­ty­cz­nie oraz przy­­ja­­zny dla śro­­do­­wi­­ska i mie­sz­ka­ń­ców miasta
 • 2020 – wdrożono procedury pielęgnacji zie­le­ni zgod­nie z opra­co­wa­nym ra­por­tem eko­lo­ga
 • 2020 i 2021 – doposażono in­sta­la­cje pomp obie­go­wych (dużej mocy) w fa­low­ni­ki umoż­li­wia­ją­ce ogra­ni­cze­nie zu­ży­cia ener­gii
 • 2021 – zainstalowano instalację zbierania wody deszczowej, która wykorzystywana jest do podlewania zieleni na terenie obiektu
 • 2021 i 2022 – doposażono pompy obiegowe wody technologicznej pomp ciepła w falowniki, pozwalające zmniejszyć zużycie energii nawet o 50% w okresie zmniejszonego zapotrzebowania
 • 2022 – uruchomiono czujniki jakości powietrza we wszystkich centralach wentylacyjnych. Powyższe pozwala zoptymalizować zużycie energii i zachować optymalne parametry jakości powietrza
 • 2022 – przeprowadzono adaptacje kolejnych lokali: 4F oraz Outhorn wdrażając wszystkie rozwiązania zgodne z polityką Breeam
 • 2022 – wymieniono zużytą i nieszczelną stolarkę aluminiową w wejściach do obiektu. Zastosowano nowe rozwiązania o dużo lepszych parametrach termicznych, niwelując znaczne straty ciepła a tym samym pozwalając ograniczyć zużycie energii co jest niezmiernie ważne w okresie panującego deficytu energetycznego
 • 2022 – obiekt został poddany ponownej certyfikacji na nowych, bardziej rygorystycznych warunkach. Centrum ponownie otrzymało certyfikat BREEAM In-Use z wynikiem Excellent, co ozna­­cza, że bu­­dy­­nek jest efe­k­ty­w­ny ene­r­ge­­ty­cz­nie oraz przy­­ja­­zny dla śro­­do­­wi­­ska, pracowników, klientów centrum oraz okolicznych mie­sz­ka­ń­ców

Pobierz certyfikat

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Focus Park Rybnik Bis sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pięknej 18, 00-549 Warszawa (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Focus Park Rybnik Bis sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Focus Park drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Focus Park Rybnik Bis sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Focus Park w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?