Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek – Sobota
9:00 – 21:00

PKO Bank Polski
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

KFC
Poniedziałek – Niedziela
9:00 – 22:00

Niedziele niehandlowe
Centrum handlowe – nieczynne
Multikino – wg repertuaru
KFC 9:00 – 22:00

Kontakt

Focus Park

ul. Bolesława Chrobrego 1
44-200 Rybnik
tel.: 32 755 55 00
e-mail: rybnik@apsysgroup.pl

W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo oraz do­bre sa­mo­po­czu­cie Klien­tów Cen­trum, uprzej­mie pro­si­my o prze­strze­ga­nie na­stę­pu­ją­cych po­sta­no­wień za­war­tych w ni­niej­szym re­gu­la­mi­nie, któ­ry obo­wią­zu­je na te­re­nie ca­łe­go Cen­trum Han­dlo­we­go Fo­cus Park.

 1. Z Cen­trum Han­dlo­we­go moż­na ko­rzy­stać tyl­ko w go­dzi­nach je­go otwar­cia wska­za­nych na wej­ściach oraz do­stęp­nych na stro­nie www.fo­cu­spark.pl
 2. Za­bra­nia się prze­by­wa­nia na te­re­nie Cen­trum Han­dlo­we­go oso­bom od­wie­dza­ją­cym obiekt w ce­lach in­nych niż wy­ni­ka to z je­go prze­zna­cze­nia, w tym rów­nież oso­bom za­cho­wu­ją­cym się nie­zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa lub za­kłó­ca­ją­cym spo­kój in­nych osób od­wie­dza­ją­cych Cen­trum Han­dlo­we.
 3. W żad­nych oko­licz­no­ściach, nie­do­pusz­czal­na jest ja­ka­kol­wiek dzia­łal­ność, któ­ra mo­że być uzna­na za nie­bez­piecz­ną, nie­hi­gie­nicz­ną, szko­dli­wą lub dzia­łal­ność, któ­ra mo­że prze­szka­dzać in­nym oso­bom od­wie­dza­ją­cym Cen­trum Han­dlo­we.
 4. Za bez­pie­czeń­stwo ma­ło­let­nich znaj­du­ją­cych się na te­re­nie Cen­trum Han­dlo­we­go od­po­wia­da­ją oso­by, któ­re z mo­cy usta­wy lub umo­wy są zo­bo­wią­za­ne do nad­zo­ru nad ni­mi.
 5. Za­bra­nia się wcho­dze­nia na te­ren Cen­trum Han­dlo­we­go z rze­cza­mi mo­gą­cy­mi sta­no­wić za­gro­że­nie dla ży­cia lub zdro­wia lu­dzi, lub któ­rych prze­cho­wy­wa­nie, bądź po­sia­da­nie jest praw­nie za­bro­nio­ne.
 6. Na te­re­nie Cen­trum Han­dlo­we­go nie wol­no pa­lić wy­ro­bów ty­to­nio­wych oraz kon­su­mo­wać na­po­jów al­ko­ho­lo­wych po­za miej­sca­mi do te­go prze­zna­czo­ny­mi i spe­cjal­nie ozna­ko­wa­ny­mi. Na te­re­nie Cen­trum nie wol­no za­ży­wać ja­kich­kol­wiek środ­ków odu­rza­ją­cych.
 7. Za­bra­nia się fo­to­gra­fo­wa­nia i fil­mo­wa­nia obiek­tu bez zgo­dy Dy­rek­cji Cen­trum Han­dlo­we­go, za wy­jąt­kiem zdjęć lub fil­mów prze­zna­czo­nych do użyt­ku pry­wat­ne­go.
 8. Dy­stry­bu­cja ma­te­ria­łów re­kla­mo­wych, or­ga­ni­za­cji dzia­łań pro­mo­cyj­nych, umiesz­cza­nie pla­ka­tów oraz prze­pro­wa­dza­nie an­kiet bez pi­sem­nej zgo­dy Dy­rek­cji Cen­trum Han­dlo­we­go jest za­bro­nio­ne.
 9. Za­bra­nia się pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści sprzecz­nej z do­bry­mi oby­cza­ja­mi lub za­gra­ża­ją­cej po­rząd­ko­wi pu­blicz­ne­mu, w szcze­gól­no­ści or­ga­ni­zo­wa­nia zgro­ma­dzeń, ma­ni­fe­sta­cji, agi­ta­cji po­li­tycz­nej lub re­li­gij­nej, wy­sta­wia­nia na sprze­daż to­wa­rów, han­dlu ob­no­śne­go i ob­woź­ne­go, ze­brań, na­ga­by­wa­nia, wy­stę­pów ar­ty­stycz­nych, w tym mu­zycz­nych, pro­wa­dze­nia ak­cji cha­ry­ta­tyw­nych itp., na te­re­nie ze­wnętrz­nym i we­wnętrz­nym Cen­trum Han­dlo­we­go, bez pi­sem­nej zgo­dy Dy­rek­cji Cen­trum Han­dlo­we­go.
 10. Na te­re­nie Cen­trum Han­dlo­we­go za­bra­nia się w szcze­gól­no­ści jaz­dy na rol­kach, łyżworol­kach, deskorol­kach, hu­laj­no­gach, ro­we­rach.
 11. Za­bra­nia się użyt­ko­wa­nia schod­ni ru­cho­mych i wind nie­zgod­nie z ich prze­zna­cze­niem, a w szcze­gól­no­ści bie­ga­nia po schod­niach ru­cho­mych, wcho­dze­nie „pod prą­d”, po­ru­sza­nia się nie­czyn­ny­mi schod­niami.
 12. CH Focus Park jest przyjazne zwierzętom domowym. Zezwala się na wprowadzanie na teren CH Focus Park zwierząt domowych zapewniając ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi, zwierząt lub mienia, m.in. poprzez:
  a) sprawowanie opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwość dla zwierząt i ludzi;
  b) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta z terenu CH Focus Park;
  c) prowadzenie psa na smyczy lub trzymanie go na rękach, a psa agresywnego lub rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy – na smyczy i w kagańcu;
  d) prowadzenie zwierząt wyłącznie pod opieką osób dających gwarancję opanowania zwierzęcia w momencie rozdrażnienia.
 13. Zakazuje się pozostawiania zwierząt bez dozoru i opieki.
 14. Wprowadzając zwierzęta domowe na teren CH Focus Park, właściciel lub dzierżyciel winien zapewnić stałą, bezpośrednią kontrolę i dozór nad nimi.
 15. Jedyną osobą odpowiedzialną za nadzór nad zwierzęciem oraz szkody wywołane przez zwierzę jest jego właściciel lub odpowiednio, jeśli pies przebywa w CH Focus Park z inną osobą niż właściciel, jego faktyczny opiekun. Właściciel CH Focus Park lub zarządca w żadnym wypadku nie pełnią nadzoru nad zwierzęciem.
 16. Właściciel/opiekun zwierzęcia zobowiązany jest stosować się do wszelkich uwag personelu lub kierownictwa CH Focus Park.
 17. Za wszystkie szkody, zniszczenia, zabrudzenia wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel.
 18. Kwestia wprowadzania zwierząt do poszczególnych lokali jest regulowana indywidualnie przez najemców.
 19. Na te­re­nie Cen­trum Han­dlo­we­go obo­wią­zu­je se­gre­ga­cja od­pa­dów: pa­pier, me­ta­le, two­rzy­wa sztucz­ne, szkło, oraz bio­od­pa­dy.
 20. Za­bra­nia się nisz­cze­nia, uszka­dza­nia lub uczy­nie­nia nie­zgod­ne­go do użyt­ku urzą­dzeń znaj­du­ją­cych się w Cen­trum Han­dlo­wym w tym w szcze­gól­no­ści urzą­dzeń za­in­sta­lo­wa­nych w po­miesz­cze­niach ogól­no­do­stęp­nych ta­kich jak to­a­le­ty, po­miesz­cze­nia sa­ni­tar­ne, pa­sa­że itp.
 21. Ta­ce prze­zna­czo­ne są do ko­rzy­sta­nia je­dy­nie w stre­fie re­stau­ra­cyj­nej, za­bro­nio­ne jest wy­no­sze­nie tac po­za wska­za­ną stre­fę.
 22. Za­bro­nio­ne jest że­bra­nie i akwi­zy­cja na te­re­nie Cen­trum Han­dlo­we­go.
 23. Wszyst­kie rze­czy zna­le­zio­ne na te­re­nie Cen­trum Han­dlo­we­go na­le­ży nie­zwłocz­nie prze­ka­zać do Biu­ra Ad­mi­ni­stra­cji Cen­trum.
 24. Sie­dze­nie do­zwo­lo­ne jest je­dy­nie na prze­zna­czo­nych do te­go ce­lu ław­kach znaj­du­ją­cych się w ogól­no­do­stęp­nych miej­scach do te­go prze­zna­czo­nych.
 25. Za­bra­nia się uży­wa­nia otwar­te­go ognia, wno­sze­nia na te­ren Cen­trum Han­dlo­we­go bro­ni, w szcze­gól­no­ści bro­ni pal­nej oraz ma­te­ria­łów ła­two­pal­nych i wy­bu­cho­wych.
 26. Za­bra­nia się emi­to­wa­nia ha­ła­sów i nie­przy­jem­nych za­pa­chów.
 27. Cen­trum jest mo­ni­to­ro­wa­ne za po­mo­cą ka­mer vi­deo.
 28. Wej­ście na te­ren Cen­trum ozna­cza zgo­dę na wszel­kie po­sta­no­wie­nia ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu.
 29. Wo­bec osób na­ru­sza­ją­cych ni­niej­szy Re­gu­la­min bę­dą wy­cią­gnię­te kon­se­kwen­cje praw­ne.
 30. Oso­by na­ru­sza­ją­ce po­wyż­sze po­sta­no­wie­nia zo­bo­wią­za­ne są opu­ścić te­ren Cen­trum Han­dlo­we­go
 31. Wszyst­kich Klien­tów i pra­cow­ni­ków Cen­trum Han­dlo­we­go Fo­cus Park uprzej­mie pro­si­my o sto­so­wa­nie się do po­sta­no­wień ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu oraz in­nych za­le­ceń Dy­rek­to­ra Cen­trum Han­dlo­we­go.

DZIĘKUJEMY ZA DOSTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZEGO REGULAMINU.

Apsys Polska S.A
Zarządca Centrum Handlowego Focus Park
Dyrekcja Centrum

Re­gu­la­min w wer­sji .pdf znaj­dziesz tu­taj.

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Focus Park Rybnik Bis sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pięknej 18, 00-549 Warszawa (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Focus Park Rybnik Bis sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Focus Park drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Focus Park Rybnik Bis sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Focus Park w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?