Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek – Sobota
9:00 – 21:00

PKO Bank Polski
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

KFC
Poniedziałek – Niedziela
9:00 – 22:00

Niedziele niehandlowe
Centrum handlowe – nieczynne
Multikino – wg repertuaru
KFC 9:00 – 22:00
Lodomania 12:00 – 19:00

Kontakt

Focus Park

ul. Bolesława Chrobrego 1
44-200 Rybnik
tel.: 32 755 55 00
e-mail: rybnik@apsysgroup.pl

Cen­trum Han­dlo­we Fo­cus Park po­wsta­ło 5 wrze­śnia 2007 ro­ku w miej­scu sta­re­go bro­wa­ru miej­skie­go w sa­mym cen­trum mia­sta, przy głów­nym dep­ta­ku. Re­wi­ta­li­za­cja bu­dyn­ku po­zwo­li­ła na za­cho­wa­nie hi­sto­rycz­ne­go cha­rak­te­ru miej­sca. Bu­dy­nek Sło­dow­ni jest bo­wiem je­dy­nym ele­men­tem po­zo­sta­łym po sta­rej wa­rzel­ni, a jej stan tech­nicz­ny po­zwo­lił, by za­adap­to­wać go pod dwu­po­zio­mo­wy sklep C&A, Re­stau­ra­cję KFC oraz Bank PKO.

Oryginalna bryła budynku, harmonijnie łączącego elementy zabytkowe oraz nowoczesnych rozwiązań technicznych, na stałe wrosła w miejską tkankę.

Bo­ga­ta ofer­ta skle­pów spra­wia­, że ga­le­ria Fo­cus Park jest ide­al­nym miej­scem za­ku­pów. To rów­nież do­sko­na­łe miej­sce roz­ryw­ki i spo­tkań to­wa­rzy­skich. Fo­cus Park pro­po­nu­je bowiem sze­reg atrak­cji oraz cie­ka­wych im­prez.

Lokalizacja

Fo­cus Park usy­tu­owa­ny jest w cen­trum dziel­ni­cy Śród­mie­ście, po­mię­dzy uli­ca­mi: Ryn­ko­wa, Zam­ko­wa, 3 Ma­ja i Bo­le­sła­wa Ch­ro­bre­go. Sze­ro­ka, dwu­kie­run­ko­wa uli­ca uła­twia do­jazd do obiek­tu. Obiekt jest rów­nież do­stęp­ny dla prze­chod­niów bę­dą­cych na Pla­cu Wol­no­ści, gdzie sku­pia się ko­mu­ni­ka­cja au­to­bu­so­wa naj­waż­niej­szych li­nii miej­skich Ryb­ni­ka oraz po­sto­je tak­só­wek.

Regulamin Centrum Handlowego do pobrania: REGULAMIN FOCUS PARK

Powierzchnia
Powierzchnia całkowita: 42 000 m²
Powierzchnia najmu: 17 900 m²
Kondygnacje handlowe: 3

Kluczowi najemcy
C&A, Martes Sport, CCC,
Multikino, Stradivarius, Bershka,
MEDICINE, 4F, Smyk, Deichmann,
Empik, Calzedonia, intimissimi

66
sklepów
320
miejsc
parkingowych
7
sal kinowych

Chcesz więcej?

Sprawdź promocje

wpadnij do nas!

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Focus Park Rybnik Bis sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pięknej 18, 00-549 Warszawa (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Focus Park Rybnik Bis sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Focus Park drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Focus Park Rybnik Bis sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Focus Park w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?